Історичний

49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72; 1-й корпус ДНУ
Телефон деканату: +38 (056) 374-98-60
E-mail деканату: dekanat-hist@ukr.net
Сайт факультету: http://www.dnu-history.com.ua/

Історичний факультет

Історична довідка
Початки вищої історичної освіти в нашому краї пов’язане з утворенням історико-філологічного факультету в Катеринославському університеті (1918). Перше покоління істориків представляли відомі вчені: М.К. Любавський, Д.І. Яворницький, М.Ф. Злотников, В.О. Пархоменко, М.В. Бречкевич та ін. Вони заклали підвалини підготовки фахівців-істориків за часів функціонування Катеринославського університету (1918 – 1920), а потім Катеринославського (з 1926 р. – Дніпропетровського) інституту народної освіти (1920 – 1933). 

У 1933 р. відновлено роботу Дніпропетровського державного університету. Тоді ж було започатковано й історико-економічний факультет, який функціонував до 1935 р. У 1939 р. утворився історичний факультет, діяльність якого тривала в 1939 – 1941, 1943 – 1952 рр.  з перервою у часи воєнного лихоліття. У 1952 – 1957, 1965 – 1971 рр. історичний напрям розвивався в структурі історико-філологічного факультету.

Професор Д.І. Яворницький (1855–1940) – видатний представник першого покоління
істориків та археологів ДНУ

Новітній період історії факультету розпочався в 1971 р., коли його було знов виокремлено в навчально-науковий підрозділ ДДУ. Великий внесок у його становлення зробили професори В.Я. Борщевський, Д.П. Пойда, А.М. Черненко, А.С. Зав’ялов, М.П.Ковальський та ін. За цей час факультет утвердив наукову школу історичної україністики, випустив понад 5 тис. фахівців за спеціальністю «Історія».

На факультеті існують добрі традиції підготовки науковців вищої кваліфікації. Десятки кращих випускників стали кандидатами й докторами історичних наук. Їх праця здобула загальнодержавне визнання.

Визначний історик-джерелознавець, доктор історичних наук, професор М.П. Ковальський (1929–2005)

На факультеті функціонують п’ять кафедр:
всесвітньої історії; історії України; історіографії, джерелознавства та архівознавства; східноєвропейської історії; географії. Навчальний процес та наукові дослідження забезпечують: 10 докторів історичних наук, 10 професорів; понад 20 кандидатів наук, доцентів.  

Факультет має добре розвинену базу для навчальної та наукової роботи студентів: 2 навчальні лабораторії, 3 науково-дослідні лабораторії, археологічний та етнографічний кабінети, комп’ютерний клас. З 1971 р. на факультеті функціонує археологічна експедиція, яка систематично проводить розкопки в регіоні. У рамках факультету діють Центр українсько-німецьких досліджень, Українсько-польський науково-культурний центр та ін. Студенти-історики мають можливості для наукової роботи в межах двох держбюджетних тем, а також студентського наукового товариства, наукових гуртків, видають збірник «Історичні етюди». 

На денній формі станом на 15.05.2020 навчаються 270 студентів, а в аспірантурі на п’яти кафедрах факультету – до 20-ти аспірантів.

Керівний склад факультету Декан факультету – Світленко Сергій Іванович,  доктор історичних наук,  професор кафедри історії України, заслужений працівник освіти України.
Заступник декана з навчальної роботи – Безуглий Віталій Вікторович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри географії.
Заступник декана з наукової роботи – Воронов Віктор Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства.
Заступник декана з виховної роботи – Коломоєць Олена Юріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри української історії та етнополітики.
Заступник декана з міжнародного співробітництва – Репан Олег Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України.

Структурні підрозділи факультету

Дізнайся про факультет із перших вуст!
Декан Сергій Світленко в студії “ОТВ Дніпро”
: про переваги факультету, перспективи працевлаштування й актуальні програми міжнародного обміну

Декан Сергій Світленко у програмі “Шкільний проєкт” медіашколи “Сенсація”: про те, чим пишається факультет та чому користується попитом у абітурієнтів

Декан Сергій Світленко у програмі “Шах і мат” телеканалу “Відкритий”
: про історичну науку і освіту Дніпра

Завідувач кафедри всесвітньої історії Дмитро Архірейський у студії телеканалу “Відкритий”: про сучасний стан історичної науки та дніпровську школу істориків

Освітня діяльність
Факультет здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 014.03 Середня освіта (Історія)
ОП Середня освіта (Історія)
– 014.07 Середня освіта (Географія)
ОП Середня освіта (Географія)
– 032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія
– 106 Географія
ОП Географія рекреації та туризму

Факультет здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 014.03 Середня освіта (Історія)
ОП Середня освіта (Історія)
– 014.07 Середня освіта (Географія)
ОП Середня освіта (Географія)
– 032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія
– 106 Географія
ОП Географія
– 242 Туризм
ОП Туризм

Факультет здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим рівнем) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія

Навчання істориків в іменній аудиторії академіка Д.І. Яворницького
Основні навчальні дисципліни: «Давня і нова історія України», «Новітня історія України», «Спеціальні історичні дисципліни», «Історія СРСР», «Історія Росії», «Історіографія історії України», «Джерелознавство», «Історіософія історії України», «Історіографія всесвітньої історії», «Методологія історії», «Археологія», «Архівознавство та музеєзнавство», «Етнографія України», «Історія Стародавнього Сходу, Греції та Риму», «Історія середніх віків», «Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки», «Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу», «Історія міжнародних відносин», «Історія релігії та церкви».

Доктор історичних наук, професор, кавалер ордену княгині Ольги І.Ф. Ковальова
представляє Каталог містечка Самарь і Новобогородицької фортеці (2013)

Теоретичні знання студенти закріплюють на археологічно-етнографічній, краєзнавчій, архівно-музейній, педагогічній та асистентській навчальних практиках.

Із літопису археологічної навчальної практики. Розкопки археологічною експедицією ДНУ
кургану «Гола могила» поблизу с. Кисличувата Томаківського р-ну Дніпропетровської обл.


Декан історичного факультету, доктор історичних наук, професор С.І. Світленко
презентує том І «Усної історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся
Гончара» (2013), який став результатом краєзнавчої навчальної практики. У 2013-2017 рр.
уже вийшло у світ 3 томи цього унікального видання

Галузі та підприємства роботи випускників спеціальностей факультету: археологічні наукові експедиції, науково-дослідні та навчальні лабораторії, профільні кафедри вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації, державні архівні установи обласного, міського, районного рівнів, відомчі та галузеві архіви, архівні відділи владних структур, архіви різних організацій та установ, приватних фірм, компаній, підприємств, банків; обласні центри з охорони та збереження пам’яток історії та культури, музейні установи; туристична сфера; загальноосвітні середні навчальні заклади (середні школи, гімназії, ліцеї), органи державної влади та управління, місцевого самоврядування; галузь історичного туризму.
Наукова діяльність

На історичному факультеті сформувалися наукові школи з історичної україністики за напрямами «Суспільно-політична та етнонаціональна історія України», «Соціальна історія Придніпров’я», «Археологія Подніпров’я», «Історіографія, джерелознавство та методи історичних досліджень», «Історія німців в Україні». Професорсько-викладацький колектив факультету здійснює наукові дослідження в рамках п’яти кафедральних держбюджетних тем.

На факультеті функціонують аспірантура та докторантура, де здійснюється підготовка за ІІІ освітньо-науковим ступенем вищої освіти доктор філософії і за науковим ступенем доктор історичних наук. Працює докторська спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій за спеціальністю 032 «Історія та археологія» («Історія України», «Всесвітня історія», «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»).

 Факультет видає науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія», заснований 1993 році, який з 9 червня 1999 року визнаний ВАК України як фаховий науковий збірник у галузі історії. У 2018 році журнал уперше виходить під новою назвою Universum historiae et arheоlogiae/«Універсум історії та археології». Окрім нього кафедри історичного факультету видають міжвузівські фахові наукові збірники «Вопросы германской истории» (09.06.99), «Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті» (08.06.05), з 2018 року нова назва якого – Roxolania Historĭca, «Проблеми політичної історії України» (12.04.10). За участю науково-педагогічних працівників історичного факультету видається науково-теоретичний альманах «Грані» (10.11.99), а також збірник матеріалів «Питання аграрної історії України».

Доктор історичних наук, головний науковий співробітник ДНУ І.С. Стороженко виступає з
доповіддю на ІІІ Всеукраїнських Яворницьких наукових читаннях (2015)
У 2000–2010-х рр. історичний факультет зміцнив статус важливого інтелектуального центру з системного проведення низки наукових конференцій. З 2004 року на базі факультету й університету систематично проводяться обласні історико-краєзнавчі конференції «Історія Дніпровського Надпоріжжя» (2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2017). У 2000-х рр. факультетом започатковані наукові форуми в ДНУ у галузі яворницькознавства, що виявилося у Всеукраїнській науковій конференції «Д.І. Яворницький і проблеми української історичної науки» (2005) та трьох Всеукраїнських Яворницьких наукових читаннях (2007, 2010, 2015). На базі історичного факультету були проведені І, ІІ, ІІІ та ІV Всеукраїнські наукові конференції «Наддніпрянська Україна: проблеми історії освіти, науки та духовно-культурного життя» (2008, 2011, 2013, 2018). На факультеті систематично організуються наукові читання на пошану відомих професорів-істориків: Д.П. Пойди, М.П. Ковальського та А.М. Черненка.

Ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, член-кореспондентНАН України, проф. М.В. Поляков відкриває ІV Всеукраїнську наукову конференцію«Наддніпрянська Україна: проблеми історії освіти, науки та духовно-культурного життя», присвячену 100-річчю університету (2018)


Ювілейні видання ДНУ, частина яких створена науковцями історичного факультету
Факультет співпрацює з історичними або гуманітарними факультетами Запорізького національного університету, Національного університету «Острозька академія», Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, Інститутом історії України НАН України, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України та іншими установами і закладами вищої освіти.
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія

Збірник наукових праць “Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України”
Збірник наукових праць “Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті”
Збірник наукових праць “Питання аграрної історії України та Росії”
Збірник наукових праць “Питання німецької історії”
Збірник наукових праць “Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження”
Збірник наукових праць “Проблеми політичної історії України”

   Міжнародні контакти Історичний факультет успішно провів цілу низку представницьких міжнародних наукових форумів. Серед останніх варто назвати: «Формування національних і загальнолюдських цінностей в системі вищої історичної освіти» (2003), «Велика Вітчизняна війна 1941–1945 років: сучасні проблеми історичної освіти і науки» (2005), «Наддніпрянська Україна в контексті історичного розвитку Центрально-Східної Європи» (2006), «Німці Росії та України в конфліктах і компромісах» (2007), «Україна в європейському цивілізаційному процесі: проблеми соціальної та інтелектуальної історії» (2009), ІІІ Міжнародний симпозіум слов’янських студій (2013) та ін.

На відкритті ІІІ Міжнародного симпозіуму слов’янських студій в ДНУ.
Виступ професора А. Шернера (Федеративна Республіка Бразилія) (2013)

Окремі викладачі та студенти історичного факультету є членами Міжнародної асоціації «Історія та комп’ютер», Європейської асоціації археології, Міжнародної асоціації дослідників історії та культури німців.

З 1997 року на історичному факультеті працює Інститут українсько-німецьких досліджень (нині – Центр українсько-німецьких історичних досліджень) – директор Центру проф. Н.В. Венгер, яка взяла участь у написанні кількатомної історії «Немцы России», разом із Центром «Примирення» (Торонто) досліджує історичну долю менонітських колоній, історію та культуру шведського населення України тощо. На ці програми дослідниками ДНУ отримані гранти. Внаслідок плідної співпраці з Геттінгенським відділенням Інституту культури і історії німців Північно-Східної Європи у вересні 2007 року була проведена міжнародна конференція «Німці України і Росії в конфліктах і компромісах ХІХ–ХХ століть». У цьому науковому форумі взяли участь близько 100 вчених з України, Канади, Німеччини, США, Швеції та інших країн.

Історичний факультет підтримує плідні контакти із низкою освітніх і наукових центрів Білорусі, Бразилії, Казахстану, Канади, Литви, Німеччини, Польщі, США. У 2013-2015 рр. археологи факультету разом зі студентами та колегами із Вроцлавського університету (Польща) провели три спільні українсько-польські археологічні експедиції в Україні та Польщі.

Восени 2017 року Центр Українсько-німецьких наукових досліджень (наук. кер. проф. С.Й. Бобилєва) уклав безстроковий договір з університетом м. Бремен (ФРН) для виконання спільного проекту «Німці в Україні». У вересні 2018 року делегація історичного факультету у складі професора кафедри всесвітньої історії та студентів відвідала університет м. Бремен (ФРН).

Тільки в І семестрі 2018/19 н.р. на історичному факультеті ДНУ було проведено три творчі зустрічі з відомими науковцями США та ФРН.


Студенти та викладачі історичного факультету – учасники І Міжнародної українсько-
польської археологічної експедиції на Старокодацькій фортеці (2013)
Свого часу факультет уклав угоди про співпрацю з Інститутом археології Люблінського університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, факультетом історії та педагогіки Вроцлавського університету (Республіка Польща).

ІI Міжнародна українсько-польська археологічна експедиція на горі Громнік під Вроцлавом (2014)


Студенти та аспіранти історичного факультету ДНУ – учасники ІІ Міжнародної
українсько-польської археологічної експедиції – на екскурсії в м.
Вроцлав (Республіка
Польща, 2014)

 
Учасники ІІІ Міжнародної українсько-польської археологічної експедиції (м Вроцлав,
Республіка Польща, 2015)

Студентське життя На факультеті діє студентська рада, яка організує дозвілля та відпочинок студентів. За її активною участю проводяться урочисті збори першокурсників, посвячення у студенти, дні першокурсника, студента, кафедр та історичного факультету. На факультеті організуються спортивні змагання, творчі конкурси: поетичний, фотографічний та ін.

Студентська рада та Студентське наукове товариство факультету видає збірник науковий праць молодих науковців «Історичні етюди». Студенти історичного факультету беруть активну участь у Клубі творчої молоді університету «Паростки», проводять численні культурно-просвітницькі заходи у своєму центрі дозвілля «Кузня української інтелігенції» тощо.

Щасливі миттєвості конкурсу «Панна історичний факультет»


День історичного факультету
Результати навчання і перспективи працевлаштування випускників
По завершенні бакалаврату за спеціальністю 014 – «Середня освіта», за спеціалізацією 03 – «Історія» студенти отримують кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавр, спеціальність «Середня освіта», спеціалізація «Історія», освітня програма «Середня освіта (історія)». По завершенні магістратури, відкриття якої планується, випускники здобувають кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Середня освіта», спеціалізація «Історія», освітня програма «Середня освіта (історія)».

Після бакалаврату за спеціальністю 032 – «Історія та археологія» студенти здобувають кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавр, спеціальність «Історія та археологія», освітня програма «Історія та археологія», а по завершенню магістратури – ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Історія та археологія», освітня програма «Історія та археологія».
Декан історичного факультету, доктор історичних наук, професор
С. І. Світленко вручає диплом магістра з відзнакою

Сфери працевлаштування випускників: археологічні наукові експедиції, науково-дослідні та навчальні лабораторії, профільні кафедри закладів вищої освіти І–ІV рівнів акредитації, державні архівні установи обласного, міського, районного рівнів, відомчі та галузеві архіви, архівні відділи владних структур, архіви різних організацій та установ, приватних фірм, компаній, підприємств, банків; обласні центри з охорони та збереження пам’яток історії та культури, музейні установи; туристична сфера; загальноосвітні середні навчальні заклади (середні школи, гімназії, ліцеї), органи управління закладами освіти, органи державної влади та управління, місцевого самоврядування; галузь історичного туризму. Успішні випускники XX століттяЯрослав Ярошенко 

Ярослав Ярошенко – випускник історичного факультету 2015 року, працівник КП «Агентство розвитку Дніпра».

Ярослав Ярошенко – випускник історичного факультету 2015 року. Під час навчання він був відмінником, брав активну участь у студентському науковому житті та студентському самоврядуванні. Закінчивши магістратуру, Ярослав працював учителем історії, а затим пішов на службу до лав Національної гвардії України, брав участь у захисті Батьківщини від російської агресії. Уже після демобілізації вступив до аспірантури на кафедру історії України ДНУ.

Ярославу небайдужа доля факультету й університету. Він створив он-лайн платформу для підготовки абітурієнтів до ЗНО, спочатку з історії, а згодом – ще з біології, географії та англійської мови. Нині ця платформа має понад 120 тисяч користувачів (istzno.dp.ua). Також Ярослав є працівником КП «Агентство розвитку Дніпра», де розробляє інвестиційні проекти, спрямовані на підвищення іміджу міста та розвиток туризму. Про навчання в університеті він згадує так: «Історичний факультет навчив мене головному: критично мислити та працювати з інформацією!»
Наталя Тягло

Наталія Тягло – випускниця геолого-географічного факультету за спеціальністю «Географія», директор Дніпропетровського відділення Малої академії наук України.

Наталя Тягло пройшла професійних шлях від учителя початкових класів СШ № 8 м. Дніпра до директора комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради». Вона сприяє розкриттю творчого та наукового потенціалу обдарованої молоді, на високому рівні організовує конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Розумно і нестандартно підходить до вивчення, узагальнення та поширення інноваційного педагогічного досвіду. Щедро ділиться зернами власної майстерності, презентує напрацьований досвід на семінарах, науково-практичних конференціях обласного та всеукраїнського рівнів. Творчі доробки юних науковців Наталя презентує на сторінках обласної педагогічної газети «Джерело» та інших місцевих періодичних видань, особливу увагу приділяє популяризації наукової роботи серед школярів області у виступах на обласних телеканалах та у радіоефірі.

Наталя Тягло постійно підтримує зв’язок з кафедрою географії ДНУ, є стейкхолдером з освітньої програми Середня освіта (Географія).

Нагороджена подяками управління освіти і науки Дніпропетровської міської ради (2006), голови обласної державної адміністрації (2013), Міністерства освіти і науки України (2014), Президії Національної академії наук України (2014), почесними грамотами Дніпропетровської обласної ради (2015), Верховної Ради України (2017). Про особистий внесок у розвиток освіти в Україні Н.В. Тягло можна почитати у книзі «Лідери освіти Дніпропетровщини. Сто кращих керівників».


Павло Крайтор

Павло Крайтор – випускник кафедри географії 2016 року за спеціальністю «Географія рекреації та туризму», головний спеціаліст відділу інноваційних проектів департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради.

Павло Крайтор – випускник кафедри географії 2016 року за спеціальністю «Географія рекреації та туризму». Працював спеціалістом з розвитку в ПАТ «Укртелеком». Наразі як головний спеціаліст відділу інноваційних проектів департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради намагається втілювати в життя креативні ідеї формування інноваційного середовища нашого міста. Займається менеджментом бюджету участі Дніпра та щорічного конкурсу проектів та стартапів InnoDnipro.Андрій Логвиненко

Андрій Логвиненко – випускник геолого-географічного факультету за спеціальністю «Географія», директор загальноосвітньої школи м. Дніпро.


Андрій Логвиненко після закінчення університету за спеціальністю «Географія» одразу почав займатися педагогічною діяльністю, працюючи вчителем географії в середній школі, потім – у Дніпропетровському інформаційно-юридичному ліцеї. Університетські знання йому знадобилися й тоді, коли він став працювати в департаменті екологічної політики та начальником управління охорони навколишнього середовища Дніпровської міської ради. Нині ж Андрій Іванович є директором загальноосвітнього закладу й працює над підвищенням якості освіти в середній школі. Протягом усього часу він підтримує тісні зв’язки з рідною кафедрою.