Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин розпочинає свою історію з 5 грудня 2005 р., коли був створений соціально-гуманітарний факультет, який об’єднав спеціальності історичного факультету (напрям підготовки 030104 «Політологія», відкрита у 1990 р.), факультету соціології та психології (напрям підготовки 030101 «Соціологія», відкрита у 1991 р.; напрям підготовки 130102 «Соціальна робота», відкрита в 1995 р.) та юридичного факультету (напрям підготовки 020301 «Філософія», відкрита у 2002 р.). З 1 вересня 2011 р. навчальний підрозділ був перейменований на факультет суспільних наук і міжнародних відносин, до якого було переведено з факультету міжнародної економіки спеціальність та напрям підготовки «Міжнародні відносини» (відкрито в 2005 р.). Упродовж 2012-2015 рр. здійснювався набір за напрямом «Міжнародна інформація». З 2016 року здійснюється набір за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Навчальний процес забезпечують: 75 науково-педагогічних працівника, в тому числі: 11 докторів наук, професорів, 56 кандидатів наук, доцентів, з яких: 1 член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 1 академік Української академії політичних наук, 1 академік і 2 члени-кореспонденти Міжнародної академії соціальних технологій і місцевого самоврядування, 1 заслужений діяч науки і техніки України, 2 заслужені працівники освіти України.

Адреса: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, 1 корпус ДНУ
Телефон деканату: (056) 374-98-66
E-mail деканату: dekanat_sgf_dnu@i.ua

Історична довідка

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин розпочинає свою історію з 5 грудня 2005 р., коли був створений соціально-гуманітарний факультет, який об’єднав спеціальності історичного факультету (напрям підготовки 030104 «Політологія», відкрита у 1990 р.), факультету соціології та психології (напрям підготовки 030101 «Соціологія», відкрита у 1991 р.; напрям підготовки 130102 «Соціальна робота», відкрита в 1995 р.) та юридичного факультету (напрям підготовки 020301 «Філософія», відкрита у 2002 р.). З 1 вересня 2011 р. навчальний підрозділ був перейменований на факультет суспільних наук і міжнародних відносин, до якого було переведено з факультету міжнародної економіки спеціальність та напрям підготовки «Міжнародні відносини» (відкрито в 2005 р.). Упродовж 2012-2015 рр. здійснювався набір за напрямом «Міжнародна інформація». З 2016 року здійснюється набір за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Навчальний процес забезпечують: 75 науково-педагогічних працівника, в тому числі: 11 докторів наук, професорів, 56 кандидатів наук, доцентів, з яких: 1 член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 1 академік Української академії політичних наук, 1 академік і 2 члени-кореспонденти Міжнародної академії соціальних технологій і місцевого самоврядування, 1 заслужений діяч науки і техніки України, 2 заслужені працівники освіти України.

Керівний склад факультету

Декан факультету – Токовенко Олександр Сергійович, доктор філософських наук, професор, академiк Української академії політичних наук.
Заступник декана з навчальної роботи – Шуліка Андрій Андрійович, кандидат політичних наук, доцент.
Заступник декана з наукової роботи – Вершина Вікторія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент.
Заступник декана з виховної роботи – Щербак Віктор Михайлович, кандидат політичних наук, доцент.
Заступник декана з міжнародного співробітництва – Петров Павло Григорович, кандидат політичних наук, доцент.

Структурні підрозділи факультету


Інші структурні підрозділи факультету:
навчально-методична лабораторія з соціології;
навчально-методична лабораторія „Ресурсний центр підготовки магістрів”.

Освітня діяльність

Факультет має добре розвинену базу для навчальної та наукової роботи студентів: навчально-методичну лабораторію з соціології; навчально-методичну лабораторію “Ресурсний центр підготовки магістрів”. Студенти можуть брати участь у науково-дослідній роботі в рамках виконання на факультеті госпрозрахункових та ініціативних НДР, що здійснюються кафедрою соціології.

Факультет здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
031 Релігієзнавство
033 Філософія
052 Політологія
054 Соціологія
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Факультет здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
031 Релігієзнавство
033 Філософія
052 Політологія
054 Соціологія
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Факультет здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 033 Філософія
– 052 Політологія
– 054 Соціологія
– 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Основні навчальні дисципліни:

спеціальність за першим (бакалаврським) освітнім рівнем “Філософія”: “Логіка”, “Релігієзнавство”, “Культурологія”, “Філософія права”, “Історія філософії”, “Онтологія”, “Метафізика”, “Філософська герменевтика”, “Етика”, “Естетика”, “Риторика та основи аргументації”;
спеціальність за першим (бакалаврським) освітнім рівнем “Політологія”: “Історія зарубіжних політичних учень”, “Історія політичної думки України”, “Методологія політологічних досліджень”, “Загальна теорія політики”, “Кратологія”, “Політична культура”, “Порівняльна політологія”, “Політичні ідеології”, “Вибори та виборчі системи”, “Політичні технології”, “Політичні комунікації”, “Партологія”, “Політична психологія”, “Етнополітологія”, “Теорія міжнародних відносин”, “Геополітика”, “Глобалістика”, “Конфліктологія”, “Політична ризикологія”, “Політичний аналіз та прогнозування”, “Політичне консультування”;
– спеціальність за першим (бакалаврським) освітнім рівнем “Соціологія”: “Історія соціології”, “Загальнотеоретична соціологія”, “Методологія та програмування соціологічних досліджень”, “Методи та техніка соціологічних досліджень”, “Соціологічний аналіз документів”, “Гендерна соціологія”, “Соціологія культури”, “Соціологія громадської думки”, “Соціологія особистості”, “Соціологія масових комунікацій”, “Соціологія політики”, “Електоральна соціологія”, “Соціологія соціальних змін”, “Соціальна структура суспільства”, “Соціологія права”; 
за другим (магістерським) освітнім рівнем: “Методологія соціального пізнання”, “Методологія та організація наукових досліджень”, “Соціологія міста”, “Організація роботи соціологічних служб”, “Соціальне проектування”, “Персональний брендінг та дизайн власного життя”, “Соціологія маркетингу”, “Соціальне прогнозування”;
– спеціальність за першим (бакалаврським) освітнім рівнем “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”: “Загальне країнознавство”, “Геополітика”, “Теорія міжнародних відносин”, “Світовий політичний процес”, “Прикладна інформатика”, “Системний аналіз”, “Математичні основи інформаційних технологій”, “Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах”, “Міжнародні інформаційні системи і технології”, “Дипломатичний протокол та етикет”. 

 

На факультеті функціонують 2 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських дисертацій: із філософських та політичних наук.

Місця працевлаштування та підприємства роботи випускників спеціальностей факультету: заклади освіти, науково-дослідні установи, органи державної влади та місцевого самоврядування, політичні партії та громадські організації, інформаційно-аналітичні служби комерційних підприємств.

 

Факультет співпрацює з Інститутом філософії НАН України ім. Г.С. Сковороди, Соціологічною асоціацією України, Інститутом соціології НАН України, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Одеським національним університетом ім. І.І. Сеченова, Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даля, Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Прикарпатським національним університетом ім. Василя Стефаника, Південноукраїнським державним педагогічним університетом ім. К.Д. Ушинського, Чорноморським державним університетом ім. Петра Могили, Римським університетом La Sapienza, Штутгартським університетом, Варшавським університетом, Інститутом соціології Російської академії наук, факультетом соціології Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, Московським державним соціальним університетом, Алтайським державним університетом, Московським державним інститутом міжнародних відносин, Університетом Ліверпуля (Велика Британія). Студенти та викладачі факультету беруть активну участь у програмах академічних обмінів та стажувань.

Наукова та науково-технічна діяльність

На кафедрі філософії створена історико-філософська школа (П.І. Гнатенко, В.І. Пронякін, В.Б. Окороков, С.В. Шевцов) “Антропологічні й методологічні аспекти історико-філософського знання”. Упродовж 2002-2014 років у рамках цієї наукової школи підготовлено та захищено 37 кандидатських та 15 докторських дисертацій. Науково-педагогічним складом факультету з 2012 року виконується держбюджетна науково-дослідницька робота за темою “Парадигмальна трансформація теоретико-методологічних засад досліджень сучасних глобальних і регіональних процесів” (керівник – декан факультету, проф. Токовенко О.С.), яка затверджена Науковою радою МОН України.

Крім цього, ведуться роботи за іншими науково-дослідними темами. Зокрема, кафедрою філософії розробляється науково-дослідна тема “Формування філософських, соціокультурних та політичних механізму єдності українського народу у контексті різноманіття цівілізаційних процесів сучасного глобального світу”.


Кафедра соціології розробляє науково-дослідну тему „Особистість і соціальні інститути в урбанізованому суспільстві”.

Кафедра політології розробляє науково-дослідну тему „Трансформаційний процес в Україні: основні проблеми консолідації демократії та умови їх вирішення”.

Кафедра міжнародних відносин розробляє науково-дослідну тему „Становлення сучасного наукового дискурсу міжнародних відносин”.


Ефективно функціонують дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських дисертацій з філософських наук та з політичних наук.

 

На факультеті видаються збірники наукових праць: „Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія” (фаховий з філософських, соціологічних і політичних наук); „Вісник Дніпропетровського університету. Серія: „Історія та філософія науки” (фаховий з філософських й історичних наук); науковий журнал „Філософія та політологія в контексті сучасної культури” (фаховий з філософських і політичних наук); збірники наукових праць „Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві” та „Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи”.


Співробітниками факультету підготовлено (з 2006 р.):
монографії:
Пронякин В.И. Западноевропейская метафизика: истоки, эволюционные трансформации, перспективы. – Д.: Вид-во ДНУ, 2006;
Шевцов С.В. Метафизика и мифологика поетического мышления (античность-современность: со-бытийный диалог). – Д.: Вид-во ДНУ, 2006;
Осетрова О.О. Феномен суицида в истории западноевропейской философии. – К.: Вища шк., 2007;
Тупиця О.Л. Профспілки в політичній системі сучасного суспільства: вимір функціонування. – Д.: Вид-во ДНУ, 2008;
Кривошеїн В.В. Політична ризикологія: епістемологічний статус, предметна сфера, аналітичні інструменти. – Д.: Інновація, 2009;
Васильєв В.В. Соціальна робота на підприємстві. – К.: Слово, 2010;
Городяненко В.Г. Публичная соціологія. – Д.: Вид-во ДНУ, 2011;
Сергєєв В.С. Політичні мережі як форма взаємодії держави та громадянського суспільства. – Д.: Інновація, 2011;
Ніколенко В.В. Гастрономічний вимір організації життя суспільства: культурні та соціальні аспекти. – Д.: Вид-во ДНУ, 2013;
Парадигмальні трансформації сучасної глобалістики / За заг. ред. О.С. Токовенка. – Д.: ІМА-прес, 2015.;
Міхно Н.К. Регіон як об’єкт конструювання: історико-соціологічна рефлексія. – Д.: «Журфонд», 2015 та ін.

підручники:
Городяненко В.Г. (ред.). Соціологія: Підручник. – К.: ВЦ „Академія”, 2006;
Городяненко В.Г., Швидка Л.І., Ходус О.В., Демичева А.В. Суспільствознавство: Людина. Суспільство, Світ. – К.: ВЦ „Академія”, 2006;
Токовенко О.С., Третяк О.А. Посібник до вивчення курсу „Історія політичних вчень”. – Д.: РВВ ДНУ, 2006;
Кривошеїн В.В. Політологія: Навчальний посібник. – Д.: РВВ ДНУ, 2007;
Міхненко Л.В. Пенсійна справа: Навчальний посібник. – Д.: РВВ ДНУ, 2007;
Шевцов С.В. Посібник до вивчення курсу „Аналітична філософія та філософія мови”. – Д.: РВВ ДНУ, 2008;
Гнатенко П.І., Окороков В.Б., Пронякін В.І., Осетрова О.О. Основи філософії: Навчальний посібник. – К.: Вища освіта, 2009;
Шевцов С.В. Посібник до вивчення курсу „Аналітична філософія та філософія мови”. – Д.: РВВ ДНУ, 2009;
Шепєлєв М.А., Кривошеїн В.В. Навчальний посібник до вивчення курсу „Аналіз і прогнозування зовнішньої політики”. – Д.: РВВ ДНУ, 2010;
Соціологія міста: навчальний посібник (Легеза С.В. та ін.). – Донецьк, 2010;
Тупиця О.Л., Васильєв В.В. Навчальний посібник до вивчення змістового модулю „Кадрове діловодство” з дисципліни „Кадровий менеджмент та персонологія”. – Д.: Літограф, 2010;
Шевцов С.В. Посібник до вивчення курсу „Філософія культури”. – Д.: РВВ ДНУ, 2010;
Городяненко В.Г., Ніколенко В.В. Економічна соціологія: Хрестоматія. – Д.: Ліра, 2014 та ін.

За участю викладачів факультету у видавництві “Знання України” видано першу в Україні енциклопедію “Геополітика” обсягом 919 сторінок, яка містить 563 статей, що охоплюють всі основні аспекти історії, теорії, понятійно-категоріального апарату та напрямів розвитку геополітики як науки і виду політики. З них частка факультету становить 300 статей.

На факультеті створено Студентське наукове товариство, яке здійснює роботу за п’ятьма секціями: філософія, політологія, соціологія, міжнародні відносини, соціальна робота. З кожної спеціальності щорічно проводиться І-й тур Всеукраїнської олімпіади серед студентів вищих навчальних закладів. Студенти факультету неодноразово ставали призерами Всеукраїнських олімпіад. Також студенти факультету беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, на яких посідають призові місця. За активної участі студентів факультету організовано Філософський дискусійний клуб „ХХІ століття” (координатор роботи – доцент кафедри філософії Кострюкова Л.О.), Політологічний дискусійний клуб „Форум” (координатор роботи – доцент кафедри політології Пащенко В.І.), діє теоретико-практичний семінар „Політологічні диспути молодих вчених”, школа юного соціолога, школа юного політолога. Доцент кафедри соціології Ячний А.М. бере участь у роботі секції з соціології відділення «Історія» обласного осередку Малої академії наук України. Кафедра політології щорічно проводить студентську наукову конференцію „Актуальні проблеми політичної науки”, до участі в якій залучаються як студенти спеціальності „Політологія”, так і студенти інших спеціальностей факультету та університету. 


Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія і філософія науки і техніки
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія
Збірник наукових праць “Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації”
Збірник наукових праць “Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук”
Збірник наукових праць “Освіта і наука в Україні”
Збірник наукових праць “Філософія і політологія в контексті сучасної культури”

Міжнародні контакти

У рамках договорів про співпрацю в галузі освіти та науки студенти і викладачі факультету суспільних наук і міжнародних відносин беруть участь у міжнародних програмах академічної мобільності, міжнародних наукових стажуваннях та долучаються до розробки і впровадження проектів, що фінансуються Європейським Союзом. Зокрема, для студентів та співробітників відкриті можливості програми «Erasmus+ КА1», у рамках якої пропонується академічна кретитна та наукова мобільність в університетах м. Риги (Латвія), м. Ка-Фоскарі (Італія), м. Анкара (Туреччина) тощо.


Викладачі факультету проходять стажування в університетах м. Пултуск (Польща), м. Берлін (Німеччина), м. Рим (Італія), м. Ка-Фоскарі (Італія), м. Ліон (Франція), м. Лімерік (Ірландія) та ін.


Факультет бере участь у пілотному проекті дистанційної освіти польських університетів, що передбачає можливість отримання студентами факультету паралельно і диплому європейського зразка.


На факультеті функціонують Інформаційний центр НАТО в Дніпропетровській області та компетентнісний центр Організації з безпеки та співробітництва в Європі, які надають організаційну та інформаційну допомогу студентам, що розробляють наукові проекти з проблематики політичної безпеки.

Викладачі факультету – члени-кореспонденти Дніпровського відділення Міжнародної академії соціальних технологій та місцевого самоврядування. Академія є функціональним відділенням Міжнародної академії інформатизації, яка є асоційованим членом ООН, консультативним членом першої категорії Економічної і соціальної ради ООН.

Студентське життя

На факультеті функціонує орган студентського самоврядування – студентська рада. Щорічно в листопаді проводиться День першокурсника, на початку грудня проводиться День факультету, випускові кафедри за активної участі студентів проводять Дні спеціальностей.

Студенти факультету займаються у спортивних секціях Палацу Спорту, беруть активну участь у діяльності творчих колективів Палацу Студентів. Функціонує дебатний клуб факультету, філософський клуб “ХХІ век”, політологічний клуб “Форум”, філософський дискусійний клуб, студентський науковий гурток “Міжнародні відносини, світова політика та дипломатія України”.

Студентки факультету неодноразово виборювали титул „Міс Університет”.